Witamy na stronie
Kancelarii Radcy Prawnego
Katarzyna Kulesza

W zakres naszych usług wchodzą
postępowania sądowe i
administracyjne dotyczące:

  1. wykupu przez gminy nieruchomości przeznaczonych pod tereny zielone, parki, drogi i inne cele publiczne;

  2. odszkodowań związanych z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planach zagospodorowania przestrzennego;

  3. odszkodowań za wydanie sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości;

  4. wywłaszczeń nieruchomości;

  5. zwrotu zabranych nieruchomości;

  6. zasiedzenia nieruchomości;

  7. skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu spraw związanych ze specjalizacją

Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości i regulacji prawa własności. Obszarem szczególnych zainteresowań i pogłębionej kilkuletnim doświadczeniem praktyki Kancelarii są sprawy związane z nabywaniem prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, zwrotem nieruchomości po wywłaszczeniu, tj. zwrotem nieruchomości od Skarbu Państwa, zwrotem nieruchomości wywłaszczonej Dekretem Bieruta oraz postępowania związane z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości
w planach miejscowych (w planach zagospodarowania przestrzennego) .

 

Radca prawny Katarzyna Kulesza przeprowadziła kilkaset postępowań skutkiem których , w wyniku sądowego postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości uzyskano prawo własności nieruchomości położonych na terenie Warszawy. Postępowania o stwierdzenie zasiedzenia wielokrotnie pozwoliło odzyskać byłym właścicielom nieruchomości utracone działaniem na terenie m.st. Warszawy Dekretu z 26.10.1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy tzw. „Dekretu Warszawskiego" lub inaczej „Dekretu Bieruta". Z sukcesem zakończono liczne postępowania ze skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia. Pogłębiona wiedza i praktyka z zakresu odzyskiwania nieruchomości objętych Dekretem prowadziła kilkukrotnie do tworzenia nowatorskich rozwiązań prawnych forsowanych przed Sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

 
Działając w imieniu spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości Warszawskich Kancelaria prowadzi również liczne postępowania administracyjne mające na celu zwrot nieruchomości od Skarbu Państwa lub m. st. Warszawy oraz uzyskanie odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości.
 
W chwili obecnej w obszarze szczególnego zainteresowania kancelarii pozostają postępowania sądowe zmierzające do uzyskania przez właścicieli odszkodowania za niekorzystane przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego lub też mających na celu wykup nieruchomości w sytuacji przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne
(np. drogi, parki). Radca Prawny z sukcesem dla swoich Klientów doprowadził przed Sądami do uzyskania korzystnych w tym przedmiocie orzeczeń.

 

Świadczymy również pomoc w postępowaniach administracyjnych w zakresie zaskarżenia uchwał o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym.

 

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną w sprawach związanych ze zwrotem od Skarbu Państwa lub m.st. Warszawy wywłaszczonych nieruchomości oraz uzyskaniem od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu wadliwie wydanych decyzji administracyjnej dotyczących wywłaszczonych nieruchomości oraz odmawiających byłym właścicielom ich zwrotu.
 
Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt skomplikowanych procesów sądowych i administracyjnych z zakresu swojej specjalizacji, dokładając do świadczonych usług należytą staranność , wiedzę i profesjonalizm.

 

Od kilku lat systematycznie poszerzany jest zakres świadczonych przez kancelarię usług. Reprezentujemy swoich Klientów w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem nieruchomości gruntowych, tj. również w innych niż wskazane powyżej (zniesieniem współwłasności, podział, ustanowienie służebności, ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych).

Copyright by: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK